top of page

Privacy Policy

Onderzoekscollectief, Stichting & Studiecentrum Bureau Van Meerbeeck, (hierna “Bureau Van Meerbeeck” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”) stelt dit Privacybeleid op met als doel jou als Gebruiker op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.bureauvanmeerbeeck.com (hierna de ‘Site’) en over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bureau Van Meerbeeck.

Dit verwijst naar iedereen, of het nu een natuurlijke of rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens, bedrijfsgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, locatie gegevens en andere persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Ook gegevens over uw activiteiten op onze website kunnen worden verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureauvanmeerbeeck.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bureau Van Meerbeeck verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld;
Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Bureau Van Meerbeeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bureau Van Meerbeeck neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Van Meerbeeck) tussen zit.

Bureau Van Meerbeeck verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Van Meerbeeck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureauvanmeerbeeck.com.

Bij zo’n verzoek, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bureau Van Meerbeeck wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

 

Bureau Van Meerbeeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bureau Van Meerbeeck via info@bureauvanmeerbeeck.com.

Stichting Bureau Van Meerbeeck is een Private Stichting met ondernemingsnummer 0777.650.087 en zetel te Aarschot / België.


Contactgegevens:

 

Bureau Van Meerbeeck
Leuvensestraat 12-14
3200 Aarschot / België


info@bureauvanmeerbeeck.com
www.bureauvanmeerbeeck.com 

bottom of page